kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2022 Stingray Studio

Články

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Výzva na výber odborných hodnotiteľov 6.4.

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 13.8.2019 do 31.10.2019

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

2. Výzva na výber odborných hodnotiteľov 7.4.

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 2.8.2019 do 06.09.2019.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Vyhlásenie výzvy MAS/038/6.4./1

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Vyhlásenie výzvy MAS/038/7.4./2

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Hlasovanie v súťaži o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS 2019

Uverejnené 18. jún 2019 Od 16. júna sa dá hlasovať v súťaži o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS 2019. Naše Občianske združenie Kopaničiarsky región –  MAS sa zapojilo s fotografiami v siedmych kategóriách….

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 13.6.2019 do 25.07.2019.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Projekt Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina sa zapojila v auguste 2018 do Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Projekt s názvom „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ (kód projektu 304030S541) bol vyhodnotený ako úspešný.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019

Dávame do pozornosti 9. ročník fotosúťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019“. Prosíme šikovných fotografov, aby nám posielali svoje fotografie a zapojili sa tak do súťaže v 7. kategóriách – Naša príroda, Naši ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše „naj“, Život v našej MAS, Naše kroje. Fotky prosím posielajte e-mailom na: administrator@kopaniciarskyregion.sk do 31.5.2019.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Harmonogram výziev z PRV na rok 2019

Harmonogram výziev z PRV na rok 2019

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD 1

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR-MAS) začalo s realizáciou projektu „Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD“ s kódom 302051N416 podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.