kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2020 Stingray Studio

Výzvy

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Vyhlásenie výzvy MAS/038/8.6./1

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene…

Dokumenty k výzvam PRV

30.04.2020

PRV

30

Dokumenty k výzvam IROP

30.04.2020

IROP

27