kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

CLLD

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER, doteraz využívanej len ako samostatná iniciatíva Európskej únie a neskôr ako súčasť programov rozvoja vidieka.

V programovom období 2014 – 2020 sa metóda LEADER rozšírila aj do iných operačných programov a iných fondov EÚ. V podmienkach SR sa CLLD využíva v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) prostredníctvom PRV SR 2014 – 2020 a v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP). Účelom Systému riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 je definovať štandardné základné procesy a postupy, ktoré zabezpečia harmonizované uplatňovanie pravidiel pri poskytovaní príspevkov PRV SR 2014 – 2020 a IROP v oblasti miestneho rozvoja vedeného komunitou.  Hlavným orgánom zodpovedným za koordináciu prípravy a implementácie CLLD na národnej úrovni je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z pozície riadiaceho orgánu pre PRV SR 2014 – 2020.

Tento prístup je uskutočňovaný prostredníctvom Integrovaných stratégií miestneho rozvoja (ISMR), resp. stratégií CLLD, ktoré sú vypracované vzhľadom na miestne potreby a možnosti a zahŕňajú inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu, vytváranie sietí a prípadne spoluprácu. Predkladateľom a nositeľom ISMR je územne príslušné verejno-súkromné partnerstvo, ktoré po jej schválení príslušným orgánom nadobudne štatút Miestnej akčnej skupiny (MAS). MAS vypracováva a implementuje stratégiu miestneho rozvoja, kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy celého územia MAS. V podmienkach SR MAS sama vyhlasuje výzvy, prijíma a posudzuje žiadosti/projekty na realizáciu jednotlivých činností stratégie, navrhuje schválenie/neschválenie žiadostí a predkladá žiadosti na konečné rozhodnutie riadiacemu orgánu, resp. Pôdohospodárskej platobnej agentúre v súlade so Systému riadenia CLLD.

Hlavné výzvy na miestnej úrovni sú:
• Zníženie sociálno-ekonomickej zaostalosti
• Zvýšenie kvality života
• Zlepšenie infraštruktúry miestnych služieb vo vidieckych oblastiach

Medzi hlavné prioritné oblasti realizované prostredníctvom prístupu CLLD patria:
• rozvoj miestnej ekonomiky a zamestnanosti využitím miestnych zdrojov a zavádzanie inovácií vo vidieckych oblastiach, ako aj podpora rôznych foriem zamestnávania vo vidieckych oblastiach,
• ochrana životného prostredia, adaptácia na dôsledky zmeny klímy, efektívne a udržateľné hospodárenie so zdrojmi vo vidieckych oblastiach,
• budovanie kapacít a rozvoj občianskej spoločnosti v regióne,
• zvýšenie kvality a bezpečnosti vybavenosti a fyzickej regenerácie vidieckych oblastí.

Súvisiace články:

Financovanie Implentácie stratégie CLLD
Článok IROP – Chod MAS
Animácie PRV
Príprava stratégie CLLD

Dokumenty na stiahnutie: