kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Leader

Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania endogénnych (vnútorných) zdrojov, pričom jedným zo základných znakov je prístup zdola nahor – t.z. o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri z daného územia.

Akronym LEADER vychádza z francúzskeho spojenia Liaison Entre Actions de Développement de le Économie Rurale (spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka). LEADER začal experimentálnym spôsobom na miestnej úrovni spájať rôzne projekty a myšlienky, aktérov i zdroje a ukázal sa ako ideálny nástroj rozširovania príležitostí pre vidiecke oblasti. Za dôležitú pridanú hodnotu tohto nástroja možno považovať práve spôsob, akým tento prístup prispieva k rozvoju územia, t. z. prostredníctvom aktívnych ľudí, ktorí svoje územie a obyvateľov dôkladne poznajú, sa v území podarí realizovať projekty menšieho charakteru, ktoré by sa často krát prostredníctvom dopytovo orientovaných výziev nerealizovali.

Na základe tohto prístupu vznikajú v danom území verejno-súkromné partnerstvá nazývané miestne akčné skupiny (ďalej len „MAS“). Ide o partnerstvá spájajúce subjekty verejných a súkromných záujmov, t.z. členmi týchto partnerstiev sú obce, podnikatelia, občianske združenia, neziskové organizácie, spolky, zväzy či samotní občania.

LEADER má viac ako 20-ročnú históriu. Ako jedna zo štyroch iniciatív EÚ bol spustený v roku 1991 (LEADER I) a pokračoval LEADER II (1994 – 1999) a LEADER-om + (2000 – 2007). Od roku 2007 sa stal súčasťou programov rozvoja vidieka ako os 4. V programovom období 2014 – 2020 zostáva LEADER povinnou súčasťou programov rozvoja vidieka ako prierezový nástroj pre podporu miestneho rozvoja, pričom v rámci PRV SR 2014 – 2020 je podporovaný prostredníctvom samostatného opatrenia č. 19 LEADER s povinnou minimálnou alokáciou 5% z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

HLAVNÉ ZNAKY LEADER:

– Podpora vnútorného, integrovaného a trvaloudržateľného rozvoja vedeného zdola nahor – spoločné programovanie, rozhodovanie, zodpovednosť, investovanie
– Oblastné stratégie miestneho rozvoja – riešia prioritné využívanie miestnych zdrojov, rozvoj občianskej spoločnosti na miestnej úrovni

– Verejno-súkromné partnerstvá: MAS – ich úlohu je identifikovať a zrealizovať stratégiu miestneho rozvoja, rozhodovať o prideľovaní svojich finančných prostriedkov a riadiť ich.

– Uľahčovanie inovácie – uvedený prístup zdola nahor môže podnecovať vznik nových nápadov na projekty, ktoré môže potom podporiť MAS, lebo nie je viazaná fixnou ponukou opatrení

– Integrované a viacsektorové akcie – partnerstvo viacerých inštitúcií z rôznych sektorov na okresnej alebo mikroregiónálnej úrovni
– Vytváranie sietí – výmenu dosiahnutých výsledkov, skúseností a know-how medzi skupinami LEADER, vidieckymi oblasťami, správami a organizáciami zainteresovanými na rozvoji vidieka v rámci EÚ

– Spolupráca – MAS pracuje na spoločnom projekte s inou skupinou LEADER alebo so skupinou s podobným prístupom v inom regióne, členskom štáte alebo dokonca v tretej krajine. Spolupráca môže pomôcť skupinám LEADER rozšíriť ich miestne činnosti. Môže im umožniť vyriešiť určité problémy alebo pridať hodnotu miestnym zdrojom.

VÝZNAM PRÍSTUPU LEADER:

– Efektívnejšie využitie verejných finančných zdrojov podľa potrieb daného územia
– Účinnejšie využitie verejných zdrojov pre tvorbu pridanej hodnoty, zamestnanosti a príjmov v oblasti
– Transparentné a cielené rozmiestnenie miestnych a verejných zdrojov na základe partnerstva
– Rozhodnutia „šité na mieru“ pre dané územie

MAS (MIESTNA AKČNÁ SKUPINA)

= viacsektorové partnerstvo všetkých miestnych zodpovedných inštitúcií, ale aj jednotlivcov, ktorým záleží na rozvoji vlastného územia a majú k nemu potrebné autoritu a právne, finančné, materiálne a ľudské prostriedky.
= skupina, ktorá sa skladá z predstaviteľov samosprávy (< 50% zastúpenie), miestnych podnikateľov, predstaviteľov občianskeho života a tretieho sektora
= spravuje územie s počtom obyvateľov <10.000, 150.000>
= odporúčaná forma: občianske združenie

ÚLOHY MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY:

– Pravidelné stretávanie a budovanie partnerstva a dôvery
– Spoločné zostavovanie miestnej rozvojovej stratégie
– Dohoda na rozvojových prioritách
– Dohoda na mobilizácii a použití finančných prostriedkov
– Spoločná realizácia stratégie
– Zabezpečenie dostatočného množstva ľudských, finančných a hospodárskych kapacít na realizáciu
– Zodpovednosť za realizáciu a monitorovanie.