kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2023 Stingray Studio

Projekty

Projekt„ Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“

28.10.2020

653

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina realizuje v súčasnosti projekt s názvom „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitních škôl“ (kód projektu 304030S541) podporený v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika…

Vidiek bez hraníc

18.10.2019

897

Projekt Vidiek bez hraníc (kód projektu 304031D043) podporený z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020 bol schválený dňa 31.10.2017 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR….

Príprava stratégie CLLD

18.10.2019

897

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná  skupina získalo dotáciu na realizáciu projektu „Príprava CLLD stratégie na roky 2014 – 2020 pre Kopaničiarsky región – MAS“. Projekt bol podporený prostredníctvom…

Stratégia rozvoja bežeckého lyžovania a zimnej turistiky v Bielych Karpatoch pre obdobie 2014-2020

18.10.2019

707

KR-MAS realizuje ďalší projekt so Slováckym běžeckým klubom Kyjov, o.s. Projekt s názvom „Strategie rozvoje běžeckého lyžování a zimní turistiky v Bílých Karpatech pro období 2015 – 2020“ bol podporený…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoznávame krásy našich regiónov čoskoro končí

18.10.2019

807

Realizácia projektu spolupráce „Spoznávame krásy našich regiónov“ sa blíži ku koncu. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce  predložilo Kopaničiarsky región- miestna akčná skupina v…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

S mobilem po Bílých Karpatech

18.10.2019

817

Ide o projekt, na ktorom  KR – MAS participovala ako cezhraničný partner.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Cezhraničná maľovaná mapa Kopanice, Horňácko, Ostrožsko

18.10.2019

816

Projekt „Cezhraničná maľovaná mapa Kopanice, Horňácko, Ostrožsko“ Projekt bol predložený v januári 2014 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 na Fond mikroprojektov, ktorý spravuje Trenčiansky samosprávny kraj….

Osobnosti našej histórie

18.10.2019

915

Treticu podaných projektov spolupráce v rámci opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce uzatvára projekt s názvom „Osobnosti našej histórie“. Projekt bol podaný dňa 9.8.2013 s MAS Vršatec a dňa 27.1.2014 bola…

Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria

18.10.2019

886

Kopaničiarsky región a Záhorie sú dva susedné regióny, ktoré majú časť spoločnej histórie. Tvorili kedysi okres Senica a momentálne sú MAS Podhoran a KR – MAS lídrami rozvoja vidieka v týchto regiónoch. To je…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoznávame krásy našich regiónov

18.10.2019

757

Okrem iného sa zrealizuje i druhá etapa náučných chodníčkov. Kopaničiarsky región- miestna akčná skupina predložilo v spolupráci so Združením mikroregiónu Svornosť  Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 4.2…