kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 13.8.2019  do 31.10.2019

Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Bližšie informácie k výzve nájdete tu: