kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

Články

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

AKTUALIZÁCIA Č. 1 VÝZVY MAS_038/7.5./1

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/7.5./1 zo dňa 19.12.2019 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 31.1.2020 na 21.2.2020. Takisto z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo dňa 28.11.2019 došlo k zmene niektorých povinných príloh ŽoNFP.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_038/6.4./1

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/6.4./1 zo dňa 9.12.2019 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 29.11.2019 na 14.2.2020. Takisto z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo dňa 28.11.2019 došlo k zmene niektorých povinných príloh ŽoNFP.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VÝZVA Č. 2 K PREDKLADANIU ŽIADOSTÍ O UDELENIE PRÁV NA POUŽÍVANIE ZNAČKY KOPANICE REGIONÁLNY PRODUKT predĺžená

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, Koordinátor regionálneho značenia v Kopaničiarskom regióne, predlžuje výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „KOPANICE regionálny produkt“ do 29.11.2019.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Výzva na výber odborných hodnotiteľov 7.5.

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 8.11.2019  do 15.1.2020 Výzvu na…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD 2

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR-MAS) začalo s realizáciou projektu „Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD“ s kódom 302051Z914 podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Zmluva…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

2. výzva na odborných hodnotiteľov 6.4.

2. výzva na odborných hodnotiteľov 6.4.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VYHLÁSENIE VÝZVY MAS/038/7.5./1

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Výzva č. 2 k predkladaniu žiadostí o udelenie práv na používanie značky Kopanice regionálny produkt

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, Koordinátor regionálneho značenia v Kopaničiarskom regióne, vyhlasuje dňa 22.10.2019 2. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „KOPANICE regionálny produkt“.

Podpora cestovného ruchu na vidieku

V dňoch 28. 6. a 29. 6. 2018 sa záujemcovia z územia MAS Kopaničiarsky región zúčastnili exkurzie zameranej na podporu cestovného ruchu na vidieku v území MAS Vršatec. V rámci…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS/038/7.4./2

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/7.4./2 zo dňa 25.9.2019 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 27.9.2019 na 8.10.2019.