kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2020 Stingray Studio

Výzvy

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD- P785-512-001 – Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Vyhlásenie výzvy MAS/038/8.6./1

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene…

Dokumenty k výzvam PRV

30.04.2020

PRV

79

Dokumenty k výzvam IROP

30.04.2020

IROP

79

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2020 (IROP)

15.04.2020

85

Dňa 6. 4. 2020 bol výkonným orgánom Kopaničiarskeho regiónu – MAS schválený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2020 (IROP).

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

AKTUALIZÁCIA Č. 2 VÝZVY MAS_038/6.4./1

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.2 Výzvy MAS/038/6.4./1 zo dňa 10.2.2020 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy zo 14.2.2020 na 13.3.2020.  Aktualizovaná…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VÝZVA č. 21/PRV/MAS 27

Výzva č.: 21/PRV/MAS 27Dátum platnosti: 23.07.2014 – 02.09.2014 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VÝZVA č. 20/PRV/MAS 27

Výzva č. 20/PRV/MAS 27   Dátum platnosti: od 23.07.2014 do 02.09.2014   Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VÝZVA č.19/PRV/MAS 27

Výzva č. 19/PRV/MAS27 Dátum platnosti: 26.6.2013-27.9.2013 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 3.4.2 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA (2)

Výzva č.: 18/PRV/MAS/27 Dátum platnosti: 31.05.2013-2.9.2013 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 3.4.2 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva…