kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2020 Stingray Studio

Aktuality

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Vyhlásenie výzvy MAS/038/8.6./1

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Aktualizácia stratégie CLLD

Členovia KR MAS schválili aktualizovanú Integrovanú stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Kopaničiarsky región – miestnu akčnú skupinu na roky 2015 – 2022. Hlasovanie prebiehalo vzhľadom na súčasnú situáciu formou…

Dokumenty k výzvam PRV

30.04.2020

PRV

31

Dokumenty k výzvam IROP

30.04.2020

IROP

27

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2020 (IROP)

15.04.2020

36

Dňa 6. 4. 2020 bol výkonným orgánom Kopaničiarskeho regiónu – MAS schválený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2020 (IROP).

Aj na Kopaniciach bojujeme proti koronavírusu!

Slovensko, podobne ako zvyšok sveta zasiahla pandémia rýchlo sa šíriaceho vírusu COVID-19, ktorý predstavuje náročnú skúšku pre každého jedného z nás. Žiaľ, dnes sa ocitáme v situácií, kedy si na…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Oznámenie PPA o technickej úprave formulárov

PPA dňa 25.2.2020 zverejnila technickú úpravu formulárov – Príloha č. 13b Príručky pre prijímateľa LEADER verzia 1.2. zverejnenej dňa 28.11.2019. Uvedenou úpravou nedochádza k zmene obsahu formulárov, ani k zmene…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Financovanie Implentácie stratégie CLLD

Implementácia opatrení IROP v rámci Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky regiónu.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Dotácia z TTSK na realizáciu projektu

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina získala dotáciu z Trnavského samosprávneho kraja vo výške 34 803,00 € na realizáciu projektu s názvom „Podpora predaja regionálnych produktov a vytvorenie nového predajného miesta v NKP Nyaryiovský kaštieľ v obci Sobotište“.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Článok IROP – Chod MAS

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR-MAS) začalo s realizáciou projektu „Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD“ s kódom 302051N416 podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Zmluva…