kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2023 Stingray Studio

20.10.2023

Prebiehajúce výzvy

38

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 vyhlasuje v termíne od 20.10.2023 do 23.11.2023

Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

pre podopatrenia:

4.2 Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Bližšie informácie k výzve nájdete tu: