kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

22.03.2024

Prebiehajúce výzvy PRV

72

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Integrovaná stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre  podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícii do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0918 909 840, projekty@kopaniciarskyregion.sk

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 22.03.2024
Dátum uzavretia: 21.5.2024

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

za zdroj EÚ: 133 500,04 €
za zdroj ŠR: 44 500,01 €
Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra
Vyhlasovateľ výzvy: Kopaničiarsky región –miestna akčná skupina

Výzva na stiahnutie tu:

Prílohy k výzve: