kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina sa zapojila v auguste 2018 do Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Projekt s názvom „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ (kód projektu 304030S541) bol vyhodnotený ako úspešný.

Nenávratný finančný príspevok pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 108 445,20 EUR a štátneho rozpočtu v sume 9 109,27 EUR. Celkové oprávnené náklady na projekt sú 127 582,61 EUR. Z rozpočtu KR-MAS ako vedúceho partnera projektu je vyčlenených 2730,18, EUR.

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina začína v týchto dňoch v spolupráci s cezhraničnými partnermi Dobrovolný svazek obcí Východní Slovácko a Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Slušovicko s realizáciou projektu. Projekt je zameraný na posilnenie komunity v základných školách na území MAS Kopaničiarsky región a na území Východní Slovácko. Cieľom projektu je skvalitnenie spoločenského komunitného života na vidieku vytváraním komunitných škôl. Komunitné školy sú otvorené osobám všetkých vekových kategórií. Od predškolského veku až po seniorov. Školy sa tiež zameriavajú na rozvíjanie sociálnych zručností detí, ale aj celoživotné vzdelávanie. Projekt tak rieši nedostatok kvalitného trávenia voľného času žiakov a obyvateľov regiónu a výsledkom bude vznik pilotnej verzie komunitnej školy v praxi. Aktivitami projektu sú úvodná konferencia, seminár pre starostov obcí, seminár pre riaditeľov a učiteľov základných škôl, výjazd pedagógov, starostov, resp. zástupcov obcí a pracovného tímu do zahraničia s cieľom poznať know-how a využiť to v prospech komunity. Na dosiahnutie daných cieľov projektu bude smerodajné vyškolenie obecných koordinátorov, ktorí budú hlavnými osobami vo vedení kurzov na školách. Komunitné školy budú vytvorené v niekoľkých obciach kopaničiarskeho regiónu a Východního Slovácka.
 Prvou aktivitou projektu  je úvodná konferencia „ Ako spájať ľudí v obci“, ktorá sa bude konať 30.5. 2019 v Hoteli Lipa v Starej Tureja je určená pre starostov obcí a riaditeľov škôl.

Obdobie realizácie projektu: máj 2019 – apríl 2021

Galéria