kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR-MAS) začalo s realizáciou projektu „Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD“ s kódom 302051N416 podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňa 12.4.2018. NFP pozostáva so zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 125 262,95 EUR a štátneho rozpočtu v sume 14 736,82 EUR. Celkové oprávnené náklady na projekt sú 147 368,18 EUR.

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou KR – MAS prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS. Financovanie profesionálneho a skúseného personálu a taktiež zabezpečenie dostatočného technického vybavenia kancelárie bude mať pozitívny dopad na kvalitnú implementáciu stratégie MAS  a naplnenie jej hlavného cieľa.

Obdobie realizácie projektu:  december 2017 – október 2019