kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

18.10.2019

262

Treticu podaných projektov spolupráce v rámci opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce uzatvára projekt s názvom „Osobnosti našej histórie“. Projekt bol podaný dňa 9.8.2013 s MAS Vršatec a dňa 27.1.2014 bola podpísaná Zmluva o NFP.

Účelom projektu spolupráce je podpora vidieckeho cestovného ruchu v regióne prostredníctvom zabezpečenia putovných výstav osobností ako propagačného predmetu oboch regiónov a zriadenia pamätnej izby Dušana Samuela Jurkoviča.

Ciele projektu:

• Rozvoj spoločenského a kultúrneho diania na vidieku
• Zvýšenie atraktivity vidieckych oblastí oboch území MAS
• Ochrana kultúrneho dedičstva
• Propagačné predmety významných osobností, ich putovná výstava a pamätná izba ako potenciál pre rozvoj cestovného ruchu
• Rozširujúca ponuka pre návštevníkov ako i zatraktívnenie predmetných obcí
• Zachovanie a rozvoj kultúrno – historického potenciálu
• Rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu
• Vzbudenie záujmu o kultúrne bohatstvo a históriu v oboch MAS
• Rozširovanie povedomia širokej verejnosti o našom regióne
• Vzájomná spolupráca a propagácia dvoch MAS

Aktivity projektu:

propagačné predmety významných osobností – KR – MAS bude disponovať figurínou D. Jurkoviča a MAS Vršatec 5 figurínami: Michal Rešetka, Vojtech Zamarovský, Božena Obrová – Riznerová, Martin Hugolín Gavlovič, sv. Benedikt.

Putovná výstava propagačných predmetov v oboch regiónoch

Zriadenie pamätnej izby Dušana Jurkoviča – Dušan Jurkovič, najväčší slovenský architekt prvej polovice 20. storočia, mal hlboký vzťah k Brezovej pod Bradlom, kde dlhé roky žil. Ide o významnú osobnosť Kopaničiarskeho regiónu, ktorej však chýba dostatočná pozornosť a pamiatka. Preto je miestom umiestnenia jeho pamätnej izby práve v meste Brezová pod Bradlom. Zriadenie pamätnej izby dopomôže k rozvoju kultúrno – historického potenciálu regiónu, jeho zatraktívnenie a prilákanie nových turistov a v neposlednom rade rozšírenie povedomia o histórii a činnosti našich rodákov, ktorým týmto spôsobom zdávame hold.

Zber, príprava a spracovanie odborných textov a fotografií – cieľom je vytvorenie fundovaného materiálu, v ktorom budú spracované texty o Dušanovi Jurkovičovi. Potrebné budú preklady textov do 2 cudzích jazykov.

Rekonštrukcia miestnosti na pamätnú izbu vrátane elektroinštalácie

Nákup a inštalácia informačných a komunikačných technológií, ktorých zaobstaranie súvisí s realizáciou projektu – spravovaním pamätnej izby, virtuálnej prehliadky a výučbového kurzu.

Virtuálna prehliadka tvorbou Jurkoviča  ako prezentácia života osobností, s jazykovou mutáciou

Interaktívny výučbový kvíz zameraný na život Jurkoviča – spojený s otázkami na jeho život a diela doplnený fotografiami

Propagácia:

V rámci propagácie budú realizované za účelom zviditeľnenia zriadenej pamätnej izby Jurkoviča a putovných výstav nasledovné aktivity:

• Vydanie propagačných materiálov- k propagácii budú slúžiť nasledovné materiály: o propagačná brožúra zameraná na významné  osobnosti oboch regiónov – brožúra predstavuje spoločný oprávnený výdavok projektu, kedy si partneri projektu delia výdavky na tlač a na grafiku o propagačný leták zameraný na pamätnú izbu Dušana Jurkoviča a jeho osobnosť o Plagát vo formáte A3 – Slávnostné otvorenie pamätnej izby Jurkoviča – spojené s putovnou výstavou propagačných predmetov z MAS Vršatec a s predstavením projektu a jeho výstupov

Sprievodné aktivity:

Návšteva KR – MAS v regióne Vršatca

Návšteva partnera spolupráce v Kopaničiarskom regióne – návšteva bude spojená so slávnostným otvorením pamätnej izby Dušana Jurkoviča, s dvojtýždňovou výstavou propagačných predmetov oboch MAS v pamätnej izbe Jurkoviča a s ukončením realizácie projektu

Návšteva KR – MAS v Rožnove pod Radhoštěm

Galéria