kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

Výzva č. KR-MAS/32B/2010/03

Dátum platnosti: od 24.06.2010 do 24.08.2010
Predkladanie ŽoNFP (projektov): od 02.08.2010 do 24.08.2010

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – Miestnou akčnou skupinou, o.z. v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopančiarskeho regiónu – MAS,o.z. Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia pre Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B.

Dokumenty na stiahnutie: