kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2023 Stingray Studio

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-8.png

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P785-512-005 – aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.

Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 19.01.2023

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:
1. 03.03.2023
2. 03.04.2023
n. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 3. dňu príslušného mesiaca

Dátum uzavretia:   
MAS uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. MAS zverejní informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na svojom webovom sídle www.kopaniciarskyregion.sk a v spolupráci s Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len „RO“) zabezpečí jej zverejnenie na webovom sídle RO www.mirri.gov.sk. Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnené najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 85 642,11 EUR.

Výzva s prílohami na stiahnutie tu:

Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: +421 917 240 086, kopaniciarskyregion@kopaniciarskyregion.sk.