kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2023 Stingray Studio

25.04.2022

271

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, koordinátor regionálneho značenia v Kopaničiarskom regióne, vyhlasuje dňom 25. 4. 2022 IV. Výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „KOPANICE regionálny produkt“.

Cieľom značky je podpora miestnych výrobcov, producentov a poskytovateľov služieb, ktorí vytvárajú a podporujú tradičné hodnoty. Značka slúži na rozpoznanie kvalitných regionálnych potravín a miestnych služieb, podporuje využívanie miestnych zdrojov a tým i zachovanie tradícií a kultúrnych hodnôt regiónu. Nositeľom značka prináša výhody v podobe propagácie výrobkov či už prostredníctvom združenia Kopaničiarsky región – MAS účasťou na regionálnych a celoslovenských podujatiach, podpory predaja v Turisticko-informačnom centre v Myjave i na e-shope. V neposlednom rade oprávňuje nositeľom značky uvádzať na produkt logo, ktoré garantuje pôvod v kopaničiarskom regióne a kvalitu. Ďalšie informácie o cieľoch a výhodách značky sú uvedené v priložených dokumentoch.

Značka sa udeľuje na produkty, výrobky, ubytovacie a stravovacie služby v cestovnom ruchu a služby súvisiace so spracovaním regionálnej poľnohospodárskej produkcie, ktoré spĺňajú certifikačné kritériá.

Termín predkladania žiadostí pre IV. Výzvu je od dňa vyhlásenia do 31. 5. 2022. Na základe žiadostí zasadne po ukončení výzvy Certifikačná komisia, ktorá bude posudzovať splnenie kritérií na konkrétny produkt či službu pre udelenie značky. V priložených dokumentoch získajú záujemcovia všetky potrebné informácie, ako kritériá pre produkty, výrobky, ubytovacie a stravovacie služby, samotné vyhlásenie výzvy, ako aj vzory žiadostí.

Galéria