kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2023 Stingray Studio

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-8.png

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktualizácii č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-P785-511-002 – aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr :
Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 22. 10. 2020
Dátum účinnosti aktualizácie: 14.03.2023

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:
14. 13. 03. 2023
15. 11. 04. 202
3
16. 11. 05. 2023
n. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 11. dňu príslušného mesiaca
.
Dátum uzavretia:   
MAS uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. MAS zverejní informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na svojom webovom sídle www.kopaniciarskyregion.sk a v spolupráci s Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len „RO“) zabezpečí jej zverejnenie na webovom sídle RO www.mirri.sk. Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnené najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 337 470 EUR.

Informácia o aktualizácii výzvy:

Výzva s prílohami na stiahnutie tu:
Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č. 2 týkajú.