kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

03.11.2020

Prebiehajúce výzvy

70Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 3.11.2020 do 20.11.2020

Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

pre podopatrenie 8.6. Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Bližšie informácie k výzve nájdete tu: