kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

18.10.2019

212

Okrem iného sa zrealizuje i druhá etapa náučných chodníčkov. Kopaničiarsky región- miestna akčná skupina predložilo v spolupráci so Združením mikroregiónu Svornosť  Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce na realizáciu projektu s názvom „Spoznávame krásy našich regiónov. Kancelária MAS obdržala 17.1.2014 Rozhodnutie o schválení žiadosti Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a súčasnosti sa začína spoločná realizácia projektu.

Projekt vychádza zo skúsenosti partnera Kopaničiarsky región – MAS s vybudovaním infraštruktúry siedmich náučných chodníkov v rámci realizácie projektu „Chodníčky za poznaním slovensko-moravského pohraničia“. Rozšírenie spektra súčasnej ponuky aktivít prostredníctvom dobudovania infraštruktúry už existujúcich náučných chodníkov, Kopaničiarskej ovocno-destilátovej cesty, vytvorenia Malého historického okruhu v meste Myjava v kopaničiarskom regióne.  V rámci projektu sa uplatnenia i  nové formy  propagačných nástrojov formou vzdelávania cez interaktívne e-learningové kvízy, ktoré  ponúknu krásy oboch regiónov verejnosti. V neposlednom rade je  prínosom projektu i spolupráca dvoch MAS ako jedinečná príležitosť sieťovania, prenosu know-how a vzájomnej výmeny skúseností všetkých členských subjektov za účelom nových možností rozvoja.

Aktivity projektu KR-MAS:

Investičné aktivity :

• Realizácia náučného chodníka Drgoňova – Durcova dolina II. etapa- dobudovanie dvoch lávok , zábradlia a turistického značenia
• Doplnenie značenia ostatných jestvujúcich náučných chodníkov II. etapa-  stĺpik, smerovka, smerovník
• Doplnenie značenia Kopaničiarskej ovocno-destilátovej cesty- stĺpik, smerovka, smerovník
• Vytvorenie Malého  historického  okruhu  v Meste Myjava- osem panelov s odborným textom o danej historickej atraktivite

Propagačné aktivity:

• Propagácia NCH prostredníctvom   Propagačného e-learningového kurzu-  7 kvízov na www stránke a 7 kvízov pre mobilné telefóny. Pre každý zo siedmich jestvujúcich náučných chodníčkov bude vytvorený kvíz z desiatimi otázkami.

• Vytvorenie propagačného materiálu okruhu Mestom Myjava

Sprievodné aktivity:

• Návšteva náčného chodníka na území Združenia  mikroregiónu Svornosť  turistami  z kopaničiarskeho regiónu