kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

28.10.2020

86

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina realizuje v súčasnosti projekt s názvom „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitních škôl“ (kód projektu 304030S541) podporený v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

Nenávratný finančný príspevok pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 108 445,20 EUR a štátneho rozpočtu v sume 9 109,27 EUR. Celkové oprávnené náklady na projekt sú 127 582,61 EUR. Z rozpočtu KR-MAS ako vedúceho partnera projektu je vyčlenených 2730,18, EUR. 

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina realizuje tento projekt v spolupráci s cezhraničnými partnermi Dobrovolný svazek obcí Východní Slovácko a Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Slušovicko. Projekt je zameraný na posilnenie komunity v základných školách na území MAS Kopaničiarsky región a na území Východní Slovácko. Cieľom projektu je skvalitnenie spoločenského komunitného života na vidieku vytváraním komunitných škôl. Komunitné školy sú otvorené osobám všetkých vekových kategórií, od predškolského veku až po seniorov. Školy sa tiež zameriavajú na rozvíjanie sociálnych zručností detí, ale aj celoživotné vzdelávanie. Projekt tak rieši nedostatok kvalitného trávenia voľného času žiakov a obyvateľov regiónu a výsledkom bude vznik pilotnej verzie komunitnej školy v praxi. Aktivitami projektu sú úvodná konferencia, seminár pre starostov obcí, seminár pre riaditeľov a učiteľov základných škôl, výjazd pedagógov, starostov, resp. zástupcov obcí a pracovného tímu do zahraničia s cieľom poznať know-how a využiť to v prospech komunity.

Galéria