kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

18.10.2019

278

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná  skupina získalo dotáciu na realizáciu projektu „Príprava CLLD stratégie na roky 2014 – 2020 pre Kopaničiarsky región – MAS“.

Projekt bol podporený prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorý je dotovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).Celkové náklady na realizáciu projektu boli vo výške 6 322,80 EUR, pričom dotácia činila 3 780,00 EUR. Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou bola podpísaná 12.7.2016

Cieľom projektu bolo pripraviť stratégiu komunitne vedeného miestneho rozvoja (ďalej len CLLD) pre Kopaničiarsky región a následne ju v rokoch 2016 – 2022 implementovať pomocou podpory menších projektov regionálneho rozvoja.Uskutočnili sa hlavne 2 semináre, ktorých cieľom bolo informovať verejnosť o rozšírených možnostiach získania dotácií pre samosprávy, subjekty podnikateľského i tretieho sektora pôsobiacich v kopaničiarskom regióne prostredníctvom KR – MAS. V spolupráci so zástupcami vyššie menovaných sektorov sa pripravila stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Kopaničiarsky región – MAS, ktorej plán financovania projektov bol navrhnutý z dvoch  fondov. A to z EPFRV prostredníctvom PRV SR 2014 – 2020 a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na programové obdobie 2014 – 2020. Stratégia bola 15.12.2015 dokončená a odovzdaná na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V marci bola nášmu združeniu k nej doručená pozitívna hodnotiaca správa a v tom istom mesiaci zároveň predložená žiadosť o schválenie stratégie a pridelenie štatútu MAS na Pôdohospodársku platobnú agentúru. Na stanovisko z nej doteraz čakáme.

Mgr. Peter Nemček, manažér KR – MAS

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

Galéria