kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Integrovaná stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre  podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). Výzva je učená pre obce z územia KR-MAS. V rámci výzvy budú podporované aktivity ako napr. výstavba/rekonštrukcia a modernizácia športových a detských ihrísk, amfiteátrov, kultúrnych domov, tržníc a investície spojené s úsporou energie.

Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0905 219 239, peter.nemcek@mail.t-com.sk

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 19.06.2019
Dátum uzavretia:   27.09.2019

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 174 420,00 €
za zdroj ŠR: 58 140,00 €
Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra
Vyhlasovateľ výzvy: Kopaničiarsky región –miestna akčná skupina
Výzva na stiahnutie tu:

Prílohy k výzve tu:

Celé znenie výzvy a všetky povinné prílohy nájdete aj tu: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=664c35cf-ff6f-43ba-9ae6-5b6e76e788db