kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Predmetom projektu je realizácia spoločného mediálneho produktu propagujúceho spoločné územie a jeho atraktivity. Produkt obsahuje vytvorenie audiovizuálnej prezentácie, ktorá bude slúžiť v propagačnej kampani na objavenie krás územia Horňácka a Kopaníc. V regióne Horňácka sa oi nachádza jediná NKP Veterný mlyn v Kuželove, ktorá je v správe Technického muzea v Brně. Projekt zahŕňa realizáciu spoločnej regionálnej tematickej kampane oslovujúcej jednotlivé cieľové skupiny z ČR a SR. Súčasťou projektu je aj spoločné riadenie a publicita projektu. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o kultúrnych a prírodných atraktivitách daného územia, ktoré povedie k zvýšeniu počtu návštevníkov a predĺženiu doby ich pobytu v prihraničnom regióne.

Program spolupráce: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2. Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Špecifický ciel: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kód malého projektu: CZ/FMP/6c/06/094

Termín realizácie malého projektu: 01. 07. 2021 – 30. 06. 2022

Celkové výdavky malého projektu: 17 203,00 €, z toho príspevok z Európskej únie (Európskeho fondu regionálneho rozvoja): 14 622,55 € (85 %)

Konečný užívateľ: Technické muzeum v Brně (ČR)

Hlavný cezhraničný partner: Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (SR)

Galéria