kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

KR – MAS má vyhlásenú výzvu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), v rámci ktorej môžu podnikatelia predkladať svoje zámery do výzvy zameranej na Podporu podnikania a inovácií. Výzva je určená pre mikro a malé (do 50 zamestnancov) podniky. Má charakter otvorenej výzvy, čo znamená, že žiadatelia sa môžu o dotáciu uchádzať každé 3 mesiace ku dňu uzatvárania hodnotiaceho kola, ktoré konkrétne pri tejto výzve pripadá k 11. dňu príslušného mesiaca. Najbližšie uzatváracie kolo je 11. marca, ďalšie 11. júna a tak ďalej. Výzva bude vyhlásená až do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, čo v tomto prípade predstavuje 337 470 EUR.

KR – MAS každý mesiac informuje o aktuálnej disponibilnej čiastke na svojom webovom sídle. Maximálna výška dotácie je 55 000 € a intenzita pomoci 55 %. Oprávnenou aktivitou je hlavne obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest. Teda napr. nákup technológií, prevádzkových či špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, napr. CNC stroje, brúsky, frézy a iné výrobné zariadenia. Oprávnené sú tiež nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie alebo s poskytovaním nových služieb, teda napr. aj gastroslužieb. Upozorňujeme však, že vytvorenie aspoň jedného pracovného miesta je podmienkou pri predložení žiadosti o príspevok z požadovanou dotáciou nad 25 000 EUR. KR – MAS dosiaľ prijala v rámci IROP 5 podnikateľských projektov a v systéme na podnikateľské projekty zostáva 149 830,01 EUR. Výzvu aj so všetkými prílohami nájdete na:

VYHLÁSENIE VÝZVY – PODPORA PODNIKANIA A INOVÁCIÍ

Galéria