kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

Články

Kurz Obecného koordinátora

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ hľadá záujemcov na pozíciu obecného koordinátora. Úlohou obecného koordinátora je zodpovedať za chod komunitnej školy, fungovanie záujmových krúžkov na školách a koordinovať zapojenie ľudí do života obcí.

Exkurzia po vidieckych komunitných školách v ČR

Exkurzia po vidieckych komunitných školách v ČR

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Animácie PRV

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR-MAS) začalo s realizáciou projektu „Animácie PRV“ s kódom 309190Q572 podporeného z Programu rozvoja vidieka 2014-2020.

Pozvánka: Vzdelávanie pre 21. storočie

Pozvánka  na kurz pre riaditeľov a učiteľov škôl  Vzdelávanie pre 21. storočie v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“  (kód projektu 304030S541, Interreg V-A Slovenská republika –…

Pozvánka: Rozvoj obcí inak

Pozvánka na kurz pre starostov a zástupcov vidieckych obcí a miest Rozvoj obcí inak v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ (kód projektu 304030S541, Interreg V-A Slovenská republika…

Pozvánka: Ako spájať ľudí v obci

Chcete viac zapojiť vašich občanov do verejného života obce na základe ich vlastného záujmu? Chcete vo vašej obci rozbehnúť spoluprácu seniorov, dospelých aj teenagerov či prebudiť záujem medzi rôznymi generáciami?

Úvodný článok k projektu Komunitné školy

Projekt„ Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ (kód projektu 304030S541) podporený z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020 Kopaničiarsky región –…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

3. výzva na výber odborných hodnotiteľov 6.4.

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 14.2.2020  do 13.3.2020. Výzvu na…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

2. výzva na odborných hodnotiteľov 7.5.

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 20.1.2020 do 28.2.2020 Výzvu na…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

AKTUALIZÁCIA Č. 1 VÝZVY MAS_038/7.5./1

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/7.5./1 zo dňa 19.12.2019 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 31.1.2020 na 21.2.2020. Takisto z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo dňa 28.11.2019 došlo k zmene niektorých povinných príloh ŽoNFP.