kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2020 Stingray Studio

Články

Pozvánka: Ako spájať ľudí v obci

Chcete viac zapojiť vašich občanov do verejného života obce na základe ich vlastného záujmu? Chcete vo vašej obci rozbehnúť spoluprácu seniorov, dospelých aj teenagerov či prebudiť záujem medzi rôznymi generáciami?

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Úvodný článok k projektu Komunitné školy

Projekt„ Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ (kód projektu 304030S541) podporený z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020 Kopaničiarsky región –…

Exkurzia po vidieckych komunitných školách v ČR

Exkurzia po vidieckych komunitných školách v ČR

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Animácie PRV

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR-MAS) začalo s realizáciou projektu „Animácie PRV“ s kódom 309190Q572 podporeného z Programu rozvoja vidieka 2014-2020.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

3. výzva na výber odborných hodnotiteľov 6.4.

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 14.2.2020  do 13.3.2020. Výzvu na…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

2. výzva na odborných hodnotiteľov 7.5.

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 20.1.2020 do 28.2.2020 Výzvu na…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

AKTUALIZÁCIA Č. 1 VÝZVY MAS_038/7.5./1

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/7.5./1 zo dňa 19.12.2019 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 31.1.2020 na 21.2.2020. Takisto z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo dňa 28.11.2019 došlo k zmene niektorých povinných príloh ŽoNFP.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_038/6.4./1

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/6.4./1 zo dňa 9.12.2019 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 29.11.2019 na 14.2.2020. Takisto z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo dňa 28.11.2019 došlo k zmene niektorých povinných príloh ŽoNFP.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VÝZVA Č. 2 K PREDKLADANIU ŽIADOSTÍ O UDELENIE PRÁV NA POUŽÍVANIE ZNAČKY KOPANICE REGIONÁLNY PRODUKT predĺžená

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, Koordinátor regionálneho značenia v Kopaničiarskom regióne, predlžuje výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „KOPANICE regionálny produkt“ do 29.11.2019.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Výzva na výber odborných hodnotiteľov 7.5.

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 8.11.2019  do 15.1.2020 Výzvu na…