kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Implementácia opatrení IROP v rámci Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky regiónu.

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR-MAS) začalo s realizáciou projektu „Financovanie implementácie  stratégie CLLD“ s kódom NFP302051P785 podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňa 19.2.2020. NFP pozostáva so zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu vo výške 674 940, 00 EUR. 

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných Integrovanou stratégiou miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina na roky 2015 – 2022 prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS. Po  implementácii tejto stratégie chceme, aby bol Kopaničiarsky región prosperujúcim územím vďaka kvalitnému podnikateľskému prostrediu, efektívnym verejným službám, ponúkajúcim bývanie v atraktívnom vidieckom prostredí a možnosť hodnotne stráveného času relaxom a oddychom s využitím širokej ponuky špecifických produktov a služieb vidieckeho cestovného ruchu typických pre tento región.  

Na základe SWOT analýzy boli v rámci regiónu identifikované isté slabé stránky a ohrozenia, ktoré by bolo možné riešiť prostredníctvom aktivít z Integrovaného operačného programu, ktoré MAS kopaničiarsky región zakomponovala do svojej stratégie. Jedná sa o nasledovné aktivity:

  • A1 Podpora podnikania a inovácií
  • B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry
  • B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
  • D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Výška alokácie finančných prostriedkov, predpoklad vyhlásenia výziev pre jednotlivé opatrenia či ďalšie dôležité informácie možno nájsť v tabuľke Aktivity projektu. Pre podrobnejšie informácie možno kontaktovať kanceláriu KR – MAS sídliacu na MsÚ v Myjave, tel.: 0918 909 840,  peter.nemcek@mail.t-com.sk; http://www.kopaniciarskyregion.sk/

Obdobie realizácie projektu:  február 2018 – december 2023

Tabuľka Aktivít projektu

Hlavné aktivity projektuCelková výška alokácie v EURMiera spolufinancovania príspevku v %Minimálna výška príspevku na 1 projektMaximálna výška príspevku na 1 projektOprávnení žiadateliaPredpoklad vyhlásenia výzvy
1234

5 = 2 + 4
A1 Podpora podnikania a inovácií337 47055 %3 000 Eur55 000 Eur– samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH,– mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH,Apríl 2020
B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry121 50095%5 000 EUR45 000 EUR– mestá/samostatné mestské časti a obce,– združenia miest a obcí,– mikroregionálne združenia,Jún 2020
B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel135 50095%5 000 EUR45 000 EUR– mestá/samostatné mestské časti a obce,– združenia miest a obcí,– mikroregionálne združenia,Máj 2020
D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení80 47095%5 000 EUR45 000 EUR– mestá/samostatné mestské časti a obce,– združenia miest a obcí,– mikroregionálne združenia,Marec 2020