kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR-MAS) začalo s realizáciou projektu „Animácie PRV“ s kódom 309190Q572 podporeného z Programu rozvoja vidieka 2014-2020.

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňa 15.11.2018. NFP pozostáva zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a štátneho rozpočtu vo výške 43 100,00 EUR.

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho oživovania Integrovanej stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (CLLD) prostredníctvom realizácie animačných aktivít MAS v rámci základnej a dodatočnej alokácie. Realizáciou aktivít projektu sa zabezpečí informovanosť širokej verejnosti o výsledkoch stratégie CLLD, výmena informácií medzi miestnymi aktérmi a ich vzdelávanie a vzdelávanie verejnosti v oblasti implementácie stratégie, možnostiach čerpania finančných prostriedkov a spracovania žiadostí o NFP.

Obdobie realizácie projektu:  december 2017 – december 2023