kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Členovia KR MAS schválili aktualizovanú Integrovanú stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Kopaničiarsky región – miestnu akčnú skupinu na roky 2015 – 2022. Hlasovanie prebiehalo vzhľadom na súčasnú situáciu formou per rollam.
Aktualizácia sa týka časti IROP a je v zmysle schválenej ŽoNFP na Implementáciu opatrení IROP.