kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 20.1.2020 do 28.2.2020

Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

pre podopatrenie 7.5. – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Bližšie informácie k výzve nájdete tu: